Trầm cảm chủ yếu

Hệ thống phân loại bệnh DSM-IV-TR (APA 2000) định nghĩa một giai đoạntrầmcảm chủ yếu khi có sự xuất hiện … Thêm